První Hanácká BOW

Reklamační podmínky

 

 • Reklamace lze uplatnit v kterékoli provozovně prodávajícího, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb, popřípadě i v sídle nebo místě podnikání.
 • V případě, že je k opravě určena jiná osoba, je kupující povinen uplatnit reklamaci u této osoby přímo – informace o způsobu řešení reklamace uvádí výrobce v návodu nebo prodávající při prodeji výrobku.
 • Pro řádné a včasné řešení reklamace je osoba, reklamující zboží, povinna předložit řádně vyplněný záruční list s přesnou identifikací výrobku – datum zakoupení, sídlo provozovny, informace, umožňující identifikaci výrobku (výrobní číslo) – a doklad o úhradě (pokladní lístek, paragon, aj.). Bez předložení těchto dokladů bude reklamace zamítnuta.
 • Prodávající je povinen při převzetí výrobku k odbornému posouzení i reklamaci sepsat s kupujícím reklamační protokol, kde budou uvedeny informace o kupujícím – jméno, příjmení, bydliště, způsob kontaktu (telefon, fax, mobil, e-mail), informace o reklamovaných vadách, způsob řešení reklamace včetně návrhu termínu, do kdy bude reklamace vyřešena, s podpisy obou stran.
 • V případě, že kupující nesouhlasí s navrhovaným řešením reklamace, nebo odmítne podepsat reklamační protokol, je prodávající oprávněn reklamaci zamítnout bez udání důvodu.
 • Prodávající si vyhrazuje právo rozhodnout o řešení reklamace do tří pracovních dnů, po tuto dobu je reklamovaný výrobek k dispozici prodávajícímu k odbornému posouzení vady.
 • Nejpozději do uplynutí třídenní lhůty rozhodne prodávající o způsobu řešení reklamace, informuje o tom neprodleně kupujícího a informaci zaznamená do reklamačního protokolu.
 • Prodávající si vyhrazuje právo v nutných případech prodloužit dobu k řešení reklamace o dobu, nutnou k zaslání reklamace dodavateli výrobku a k přijetí zásilky s reklamací od dodavatele s vyjádřením o způsobu řešení reklamace.
 • Prodávající odpovídá za vady, které má prodaná věc při převzetí kupujícím. U věcí použitých neodpovídá za vady vzniklé jejich použitím nebo opotřebením. U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena.
 • Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době (záruka).
 • U věcí, které jsou určeny k tomu, aby se jich užívalo po delší dobu, stanoví reklamační řád záruční dobu 24 měsíců. Prodávající je povinen vydat kupujícímu při prodeji záruční list s vyznačením záruční doby. Prohlášením v záručním listě vydaném kupujícímu může prodávající poskytnout záruku přesahující rozsah záruky stanovené v tomto zákoně. V záručním listě určí prodávající podmínky a rozsah této záruky. Záruční doby začínají běžet od převzetí věci kupujícím. Má-li koupenou věc uvést do provozu jiný podnikatel než prodávající, začne záruční doba běžet až ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.
 • Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Nebyla-li věc ještě použita, může kupující namísto odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti.
 • Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou.
 • Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci anebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva příslušejí kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě (nejméně 3 stejné vady) nebo pro větší počet vad věc řádně užívat (nejméně 4 různé vady).
 • Jde-li o jiné vady neodstranitelné, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci. Má-li věc prodávaná za nižší cenu nebo věc použitá vadu, za kterou prodávající odpovídá, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.
 • Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy. Podnikatel určený k opravě je povinen opravu provést ve lhůtě dohodnuté při prodeji věci mezi prodávajícím a kupujícím.
 • Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání. Dojde-li k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Totéž platí, dojde-li k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka.

 

V Olomouci dne: 25.10.2005

První Hanácká BOW spol. s r.o. | tel: +420 585 378 012 | fax: +420 585 378 013 | bow@bow.cz | design CODE01 | code IZON s.r.o. | © 2005 - 2021